0 items - 0.00

Your shopping cart is empty

Why not add some items in our Shop

Všeobecné Ustanovenia

Všeobecné podmienky pre nakupovanie prostredníctvom internetového obchodu TOPPIK.sk  sa riadia platnou legislatívou SR a dobrými mravmi. Nákup tovaru prostredníctvom TOPPIK e-shopu môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami.

Predávajúci – TOPPIK, s.r.o., Lužická 7, 811 08 Bratislava,

Kupujúci – fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim

Tovar – produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke e-shopu TOPPIK.sk

Tovar je možné objednať pomocou formulára e-shopu, telefonicky, alebo e-mailom.

Objednávanie tovaru

Kupujúci si môže prostredníctvom e-shopu objednať akýkoľvek tovar z ponuky TOPPIK.sk.

Odoslaním objednávky vybraného tovaru zákazník potvrdzuje záväznosť objednávky a súhlasí s nákupnými podmienkami internetového obchodu TOPPIK.sk.

Po odoslaní objednávky sa zákazníkovi zobrazia informácie o zaradení jeho objednávky do objednávkového systému e-shopu, zákazník má možnosť vytlačiť si objednávku.

Ak zákazník pri zadávaní kontaktných údajov vyplní svoju e-mailovú adresu, bude mu na ňu doručená kópia objednávky ako potvrdenie o zapísaní objednávky do objednávkového systému e-shopu. Pokiaľ sa nezobrazia údaje o odoslaní objednávky, alebo nebude doručená kópia objednávky na zadanú e-mailovú adresu, prosím kontaktujte nás.

Ochrana osobných údajov

Vyplnením a odoslaním údajov požadovaných systémom e-shopu vyjadruje kupujúci súhlas so spracovaním osobných údajov v znení Zákona č. 52/1998 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.

Predávajúci sa zaväzuje, že údaje, ktoré mu kupujúci poskytne slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Tieto údaje nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané. Pri registrácii má kupujúci možnosť zvoliť si zasielanie informácií o nových produktoch a službách alebo iných marketingových informácií od predávajúceho.

Predávajúci zhromažďuje osobné údaje o kupujúcich výlučne pre účely spracovania a tlače daňových dokladov a marketingové účely. Registračné údaje o kupujúcich sú zhromažďované výlučne na základe súhlasu so spracovaním registrácie fyzickej alebo právnickej osoby a iba v prípade kedy ich táto osoba sama predávajúcemu dobrovoľne poskytne.
Predávajúci zaručuje, že získané údaje nie sú predávané ani iným spôsobom sprístupňované tretím osobám.

Ceny tovaru a platobné podmienky

Všetky ceny tovarov sú uvedené vrátane DPH. Súčasťou ceny nie je poradenská činnosť, dopravné ani žiadne iné náklady, pokiaľ to nie je uvedené v popise produktu. Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien tovaru. Prevádzkovateľ internetového obchodu TOPPIK.sk nie je platcom DPH.

POŠTOVNÉ A BALNÉ:

  1. Balné – neúčtujeme
  2. Poštovné Slovenská pošta – od 2.50,- EUR / podľa váhy a miesta doručenia
  3. Poštovné Slovenská pošta + dobierka 3.90,- EUR , Poštovné kuriérom + dobierka 4.90,- EUR

Tovar je pri doprave bezpečne zabalený v krabici/obálke. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky a tieto potvrdiť na prepravnom liste. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho. V súlade s ustanovením § 13 ods. 1) zákona č. 108/2000 v znení neskorších zmien a doplnkov (zákon č. 118/2006 Zb. z.) spotrebiteľ súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú.

Ak doba dodania bude z technických dôvodov nesplniteľná, predávajúci sa zaväzuje o tom bezodkladne informovať kupujúceho, a ak nedôjde k následnej dohode predávajúceho a kupujúceho o dodaní tovaru v náhradnej lehote, o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene, ani o inom náhradnom plnení, predávajúci sa zaväzuje do 3 dní vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok.

Prepravné náklady nie sú zahrnuté v cene tovaru. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar kupujúcemu na adresu, ktorú kupujúci uvedie prostredníctvom e-shopu ako miesto doručenia.

Dodanie tovaru

Termín dodania je závislý na druhu objednaného tovaru. Väčšinou sa pohybuje v rozmedzí 2 – 5 pracovných dní. V prípade menej bežného, alebo problematického tovaru môže dôjsť k predĺženiu dodacej lehoty. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, podľa svojich možností, vo svojom záujme a hlavne v záujme zákazíka, znížiť dodaciu lehotu na čo najmenšiu dobu. Pokiaľ dodacia doba prekročí dobu primeranú všeobecnej dostupnosti konkrétneho druhu tovaru na trhu, má zákazník plné právo zrušiť svoju objednávku, a to telefonicky, alebo prostredníctvom e-mailu. Objednávky sa realizujú okamžite v prípade, ak je objednaný tovar na sklade.

V prípade objednania tovaru označeného v e-shope „Dostupnosť: momentálne vypredané“ bude predávajúci obratom kontaktovať kupujúceho o možnej dodávke nedostupného tovaru a jeho dodanie a úhradu dohodne s kupujúcim individuálne.

V prípade, že sa tovar nedistribuoval z dôvodu nedostatku na sklade, distribuuje sa okamžite po jeho dodaní na sklad.

Za tovar je zodpovedný predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy predávajúci kupujúcemu, jeho zástupcovi alebo dopravcovi (ktorý je považovaný za zástupcu kupujúceho bez ohľadu na to, kto platí dopravné náklady alebo poistenie tovaru počas prepravy) umožní fyzicky disponovať s tovarom.

Predávajúci preberá na seba zodpovednosť za poškodenie zásielky zavinené kuriérom.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou alebo kuriérom.

Kupujúci berie na vedomie, že pri plnení záväzkov predávajúceho majú uvádzané termíny dodávok orientačný charakter. Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k tovaru až uhradením ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má výrobky a služby v držbe má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný výrobky a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za tovar, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k tovaru a službám ešte neprešlo na kupujúceho. Nebezpečenstvo škody na výrobkoch prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.

Spôsob platby

1. DOBIERKA – platba pri doručení tovaru kuriérovi Slovenskej pošty, alebo inej kuriérnej služby

2. BANKOVÝ PREVOD – zákazník prevedie platbu na účet internetového obchodu TOPPIK.sk

Variabilný symbol = číslo objednávky

Po pripísaní čiastky na účet bude tovar, ktorý je skladom, do 24h odoslaný zákazníkovi na adresu uvedenú v objednávke

Spôsob doručenia

Objednaný tovar zasielame prostredníctvom Slovenskej pošty, alebo prepravnou spoločnosťou po celom území SR. Pri objednávkach si účtujeme poštovné /ceny prepravy a platieb uvedené v nákupnom košíku/.

Prevzatie tovaru

Zákazník, alebo príjemca tovaru má povinnosť prekontrolovať neporušenosť obalu a zistiť či zásielka nevykazuje zjavné znaky poškodenia. V prípade zistenia poškodenia zásielky môže zákazník odmietnuť prevzatie zásielky. V opačnom prípade sa vystavuje nebezpečenstvu zbytočných prieťahov pri riešení prípadného problému. V prípade zistenia poškodenia, alebo inej nezrovnalosti po prevzatí zásielky je zákazník povinný okamžite kontaktovať prevádzkovateľa internetového obchodu TOPPIK.sk.

Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho – kupujúci má možnosť stornovať objednávku telefonicky +421 905 607 111 alebo e-mailom na adresu obchod@toppik.sk pokiaľ ešte nebola uskutočnená expedícia objednaného tovaru maximálne len pár minút, nakoľko sme plne automatizovaný eshop. Neprevzatie zásielky stojí našu spoločnosť od 5,80€ (balné, kuriér, spätné uskladnenie)

Storno objednávky zo strany predávajúceho – predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť v týchto prípadoch: – nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote, tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena zo strany dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude bezodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už cenu z objednávky (zálohovej faktúry) alebo jej časť zaplatil a nedôjde k dohode predávajúceho a kupujúceho o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene ani o inom náhradnom plnení, predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu do 3 dní na jeho účet alebo adresu cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok.

Možnosť vrátenia tovaru bez udania dôvodu

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 7 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci od zmluvy nemôže odstúpiť, ak sa jedná o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa (tovar na objednávku).

Možnosť vrátenia tovaru s udaním dôvodu

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy s udaním dôvodu do 60 dní odo dňa prevzatia tovaru. Tovar nesmie byť otvorený a používaný.

Kupujúci svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne, e-mailom na adrese obchod@toppik.sk, alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. V prípade, že kupujúci svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar predávajúcemu zaslaním na adresu:

Pack Service, spol. s r. o. / ComGate a.s.
Nádražná 1958
900 28 Ivanka pri Dunaji

a to najneskôr do 7 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil. Tovar nesmie byť použitý . Musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale s kompletným príslušenstvom. Ak tovar plne zodpovedal deklarovaným kvalitatívnym požiadavkám a nebol nefunkčný, kupujúci vráti tovar na svoje náklady.

Možnosť vrátenia tovaru do 60 dní, ktorý zákazník bez udania dôvodu chce vrátiť, je možná len v prípade, ak si objednal v našom obchode prvý krát a balenie bolo na vyskúšanie s objemom 3 gramy – cestovne balenie.

Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu do 30 dní odo dňa jeho odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý uhradil. Podmienkou je uskutočnené fyzické vrátenie tovaru na adresu prevádzkovateľa internetového obchodu TOPPIK.sk.

Záverečné ustanovenia

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a odoslaním objednávky prehlasuje, že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zákonných úprav zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Pokiaľ máte nejaké nejasnosti, pochybnosti, alebo Vám niečo nevyhovuje, prosím kontaktujte nás. Vždy sa snažíme maximálne vyjsť v ústrety zákazníkovi v záujme jeho spokojnosti.